POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti veb sajta

Privatnost posetilaca sajta je od velike važnosti za nas i ovom Politikom privatnosti želimo da Vas u potpunosti upoznamo o tome kako se postupa sa Vašim ličnim podacima i na koji način se oni štite.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, br 97/08) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Pravni osnov prikupljanja i obrade je Vaša saglasnost. Davanjem svojih podataka društvu za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd, smatra se da je lice na koje se podaci odnose dalo saglasnost Društvu da iste obrađuje u skladu sa Zakonom i svrhom, kao i da je obavešteno i upoznato sa načinom prikupljanja i obrade tih podataka.

Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe predviđene zakonom.

Ukoliko nastavljate da koristite ovaj veb sajt, prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ko smo mi?

Mi smo društvo za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd. Naša adresa je Serdar Jola 17; 11040 Beograd, Srbija.
Radi ostvarivanja Vaših prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati poštom na gore navedenu adresu, kao i putem i-mejla slanjem na adresu: zastita-podatakaolicnosti@dipos.rs.

Koju vrstu podataka o ličnosti obrađujemo, za koje svrhe i na kom osnovu?

Tokom upravljanja radom ovog veb-sajta, Društvo će prikupljati određene informacije koje se odnose na identifikovanje podataka o ličnosti ili na osnovu kojih te ličnosti mogu da se identifikuju, a koje dostavljaju kao korisnici ovog veb-sajta direktno (npr. ime i prezime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon), indirektno (npr. IP adresa) ili svaki drugi podatak koji ste svojevoljno dostavljaju Društvu (osim naročito osetljivih podataka kako su definisani Zakonom).

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju sa drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja veb-sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom, niti na bilo koji drugi način, koji bi mogao da bude štetan po Vas, uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti radi odgovora na Vaš upit, uključujući i pružanje svih informacija o našim uslugama.

Davanjem podataka o ličnosti korisnik sajta se saglašava da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa korisnikom sajta, uključujući i dostavljanje ponuda za usluge Društva.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost Društvu, da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona.

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti činiti dostupnim trećim licima, a Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaša saglasnost za to, tj. sve do eventualnog opoziva Vaše saglasnosti.

Pravni osnov obrade podatka i način prikupljanja podataka

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Društvo prikuplja podatke o ličnosti prvenstveno od lica na koje se ti podaci odnose.

Davanjem svojih podataka Društvu (npr. slanjem putem e-mail) smatra se da ste mu dali saglasnost da iste obrađuje u skladu sa Zakonom.

Vaša prava kao lica na koje se podaci odnose

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679, možete nas pitati koje informacije držimo o Vama i možete nas zamoliti da ih ispravimo, ukoliko su netačne. Ukoliko smo zatražili Vašu saglasnost da obradimo Vaše lične podatke, obaveštavamo Vas da istu možete da povučete u bilo kom trenutku, nakon čega ćemo pristupiti brisanju Vaših podataka.

Ulažemo razumne napore da osiguramo da Vaši lični podaci budu tačni, aktuelni i potpuni, u meri koliko je potrebno za svrhe za koje te podatke i koristimo.

U slučaju da želite da nam podnesete zahtev u vezi sa Vašim ličnim podacima, molimo Vas da nas kontaktirate putem i-,mejla ili poštom, kao i da koristite kontakt informacije: i-mejl adresu: zastita-podatakaolicnosti@dipos.rs i adresu sedišta Društva: 11040, Beograd, Serdar Jola 17.

Kada posećujete naš sajt

Prilikom posete našeg veb-sajta koristimo kolačiće za automatsko prikupljanje tehničkih podataka, koji mogu da identifikuju korisnika: poput IP adrese, vrste internet pregledača koji se koristi za pretraživanje sadržaja našeg veb-sajta, Vaš operativni sistem, naziv domena ili hosting domena preko kog korisnik pretražuje sadržaj veb-sajta.

Glavna svrha korišćenja kolačića je da Vam pomogne, da imate bolje iskustvo prilikom pretraživanja sadržaja i za reklamne svrhe, kao i da Vam se ponudi sadržaj prilagođen Vašim interesovanjima i preferencijama. Iz tog razloga, koristimo kolačiće kako bi smo Vam ponudili personalizovano i relevantno iskustvo pregledanja sadržaja našeg veb-sajta.

Za više informacija o korišćenju kolačića na ovom veb sajtu i svrsi za koju se koriste, kao i o Vašim mogućnostima da kontrolišete i/ili isključite kolačiće, pogledajte našu Politiku o kolačićima. (link)

Kada pošaljete upit putem naše veb stranice

Kada pošaljete upit preko našeg sajta, pozivamo Vas da unesete Vaše ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i poruku.
Ove informacije koristimo da bismo odgovorili na Vaš upit, uključujući i pružanje svih informacija o našim uslugama. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili za koje nema opravdanog razloga, da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, Vaši i-mejlovi i pitanja koja nam šaljete mogu sadržati informacije o Vama. Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije, a da toga niste svesni.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom, niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas, uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Vaš upit se čuva u bezbednom okruženju. Sprovodimo organizacione, tehničke i kadrovske postupke i mere za zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
Društvo čuva podatke u vremenskom roku koji je neophodan za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni podaci, a u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj Politici ili druge svrhe, za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima, ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim, niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Bezbednost

Mi primenjujemo adekvatne mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacija o Vama, od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako online tako i offline. Čuvaćemo informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku, u slučaju da to zakon ne reguliše.

Društvo je obavezno da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, društvo je usvojio odgovarajuće procedure, kako bi zaštitilo i obezbedilo lične podatke koje obrađuje.

Maloletni korisnici

Društvo savetuje roditeljima i korisnicima da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Društvo ne želi i nema nameru da prikuplja lične podatke maloletnih lica.

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja, pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Izmena Politike privatnosti

Svako korišćenje našeg sajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Redovno preispitujemo i ukoliko je potrebno, ažuriramo ovu Politiku privatnosti. Broj verzije i datum ovog dokumenta ćemo ažurirati svaki put, kada dođe do promena iste.

Sadržaj Politike privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas, da periodično proveravate sadržaj ove stranice, kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena Politike privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.