КАКО ПОСЛУЈЕМО

Унапређење квалитета живота и рада наших закупаца, стандарда наших услуга, као и увећавање вредности државне имовине којом управљамо, чине срж наше пословне филозофије.

Као наш оснивач, Република Србија нам је поверила на управљање, издавање и одржавање свој портфолио вредних непокретности. Имајући то у виду настојимо да у свом пословању испунимо највише професионалне и етичке стандарде.

У складу са Уговором о давању на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у својини Републике Србије, о нашем раду извештавамо Владу Републике Србије као оснивача и ресорна министарства.

С поносом истичемо да Дипос уплатом пословне добити даје значајан допринос буџету Републике Србије. Посвећени смо континуираном унапређењу и иновирању интерних процеса пословања, ефикасности, квалитета и врсте услуга које пружамо, што за основни циљ има подизање задовољства наших клијената.

УПРАВЉАЊЕ

Оснивач Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд је Република Србија са 100 % удела у Друштву. На основу Закључка Владе Републике Србије који је донет 16.07.2009. године између Републике Србије коју заступа директор Републичке дирекције за имовину РС и Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд закључен је Уговор о давању непокретности у својини Републике Србије на привремено коришћење, управљање и одржавање. Овим Уговором поверене су нам на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у власништву Републике Србије намењене за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава и представника, дипломатских и других страних представника и представништава у Републици Србији. У складу са наведеним Уговором, као и Уговором који је 27.03.2018. године потписан са Републиком Србијом коју заступа директор Републичке дирекције за имовину РС, наше Друштво и данас послује.

Организовани смо као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су Скупштина и директор. Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Списак прописа

Списак прописа и законски оквир којима је наше пословање регулисано можете преузети овде:

ПРЕУЗМИТЕ

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА И СЕРТИФИКАТИ

У настојању да се континуирано развијамо, унапређујемо квалитет услуга, да разумемо и испунимо потребе и очекивања пословних партнера и корисника наших услуга, као и свих заинтересованих страна, а пре свега да се позиционирамо као партнер од поверења, успоставили смо и применили ефективан и ефикасан стандард система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015, чији смо поносни власник.

Како би побољшали и заштитили систем сигурности информација као и имовине од свих претњи, било случајних или намерних, интерних или екстерних, имплементирали смо стандарда система менаџмента безбедности информација, ИСО 27001:2013 који је компатибилан са стандардом ИСО 9001:2015.

Такође, ДИПОС је поносан власник БИСНОДЕ Међународног сертификата кредитне способности, са рејтингом ААА за 2017. и 2018. годину.

Систем менаџмента квалитетом 9001:2015

Систем менаџмента безбедности информације 27001:2013

Систем менаџмента информацијама о приватности 27701:2019

Сертификат бонитетне изврсности 2017

Сертификат бонитетне изврсности 2018

Сертификат златне бонитетне изврсности 2019

Сертификат златне бонитетне изврсности 2020

Сертификат платинасте бонитетне изврсности 2021

Политика квалитета

Политика сигурности информација

НАША ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАКУПА, КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ И МАРКЕТИНГ

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЛОГИСТИКУ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

2022

2022

Документација

Извештај независног ревизора

Обрасци

2021

2021

Документација

Извештај независног ревизора

Обрасци

2020

2020

Документација

Извештај независног ревизора

Обрасци

2019

2019

Документација

Извештај независног ревизора

Обрасци