ВЕСТИ

Задовољство корисника – један о приоритета Дипос-а

10.11.2020.Вести

Један о примарних циљева Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд јесте задовољство његових корисника услуга. Овај циљ уједно представља и значајан изазов за целу организацију и све запослене.

Имплементацијом међународног стандарда ИСО 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом Друштво је показало спремност да додатно унапређује своје пословне процесе, способност да конзистентно обезбеђује услуге које испуњавају захтеве његових корисника, да брине о њиховом задовољству пруженим услуга, да саслуша њихове предлоге и да настоји да оправда њихова очекивања.

Спровођењем испитивања привредно друштво „Дипос“ д.о.о. Београд настоји да додатно унапреди однос са корисницима својих услуга, да идентификује могућности за побољшање стратегија, пословних процеса и карактеристика које су корисници вредновали и да сходно њиховим препорукама побољша своје пословање и оствари још боље пословне резултате.

Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је корисницима својих услуга доставило приступни линк анонимној анкети путем електронске поште, у којој могу оценити квалитет пружених услуга и изведених радова, квалитет коришћених ресурса, поштовање рокова за извршење њихових захтева, уредност и редовност извршавања уговорних обавеза, имиџ Друштва, транспарентност у пословању, доступност информација, положај у односу на конкуренцију, љубазност, професионалност, посвећеност, сарадљивост и оперативност запослених. Поред наведеног Дипос је путем анонимне анкете позвао кориснике својих услуга да изнесу и остала запажања евентуалне примедбе, предлоге и сугестије.