KAKO POSLUJEMO

Unapređenje kvaliteta života i rada naših zakupaca, standarda naših usluga, kao i uvećavanje vrednosti državne imovine kojom upravljamo, čine srž naše poslovne filozofije.

Kao naš osnivač, Republika Srbija nam je poverila na upravljanje, izdavanje i održavanje svoj portfolio vrednih nepokretnosti. Imajući to u vidu nastojimo da u svom poslovanju ispunimo najviše profesionalne i etičke standarde.

U skladu sa Ugovorom o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u svojini Republike Srbije, o našem radu izveštavamo Vladu Republike Srbije kao osnivača i resorna ministarstva.

S ponosom ističemo da Dipos uplatom poslovne dobiti daje značajan doprinos budžetu Republike Srbije. Posvećeni smo kontinuiranom unapređenju i inoviranju internih procesa poslovanja, efikasnosti, kvaliteta i vrste usluga koje pružamo, što za osnovni cilj ima podizanje zadovoljstva naših klijenata.

UPRAVLJANJE

Osnivač Društva za iznajmljivanje nekretnina Dipos d.o.o. Beograd je Republika Srbija sa 100 % udela u Društvu. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije koji je donet 16.07.2009. godine između Republike Srbije koju zastupa direktor Republičke direkcije za imovinu RS i Društva za iznajmljivanje nekretnina Dipos d.o.o. Beograd zaključen je Ugovor o davanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje. Ovim Ugovorom poverene su nam na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjene za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavnika, diplomatskih i drugih stranih predstavnika i predstavništava u Republici Srbiji. U skladu sa navedenim Ugovorom, kao i Ugovorom koji je 27.03.2018. godine potpisan sa Republikom Srbijom koju zastupa direktor Republičke direkcije za imovinu RS, naše Društvo i danas posluje.

Organizovani smo kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

ORGANI DRUŠTVA

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno. Organi Društva su Skupština i direktor. Ovlašćenja i delokrug rada organa društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Spisak propisa

Spisak propisa i zakonski okvir kojima je naše poslovanje regulisano možete preuzeti ovde:

PREUZMITE

KONTROLA KVALITETA, BEZBEDNOSTI INFORMACIJA I SERTIFIKATI

U nastojanju da se kontinuirano razvijamo, unapređujemo kvalitet usluga, da razumemo i ispunimo potrebe i očekivanja poslovnih partnera i korisnika naših usluga, kao i svih zainteresovanih strana, a pre svega da se pozicioniramo kao partner od poverenja, uspostavili smo i primenili efektivan i efikasan standard sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, čiji smo ponosni vlasnik.

Kako bi poboljšali i zaštitili sistem sigurnosti informacija kao i imovine od svih pretnji, bilo slučajnih ili namernih, internih ili eksternih, implementirali smo standarda sistema menadžmenta bezbednosti informacija, ISO 27001:2013 koji je kompatibilan sa standardom ISO 9001:2015.

Takođe, DIPOS je ponosan vlasnik BISNODE Međunarodnog sertifikata kreditne sposobnosti, sa rejtingom AAA za 2017. i 2018. godinu.

Sistem menadžmenta kvalitetom 9001:2015

Sistem menadžmenta bezbednosti informacije 27001:2013

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti 27701:2019

Sertifikat bonitetne izvrsnosti 2017

Sertifikat bonitetne izvrsnosti 2018

Sertifikat zlatne bonitetne izvrsnosti 2019

Sertifikat zlatne bonitetne izvrsnosti 2020

Sertifikat platinaste bonitetne izvrsnosti 2021

Politika kvaliteta

Politika sigurnosti informacija

NAŠA ORGANIZACIONA STRUKTURA

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

SLUŽBA ZA POSLOVE ZAKUPA, KOMERCIJALNE POSLOVE I MARKETING

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I LOGISTIKU

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

2022

2022

Dokumentacija

Izveštaj nezavisnog revizora

Obrasci

2021

2021

Dokumentacija

Izveštaj nezavisnog revizora

Obrasci

2020

2020

Dokumentacija

Izveštaj nezavisnog revizora

Obrasci

2019

2019

Dokumentacija

Izveštaj nezavisnog revizora

Obrasci